BOVC at Bundoran Show at West Strand Car Park 23/07/17